RR-trainingcenter

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RR-TRAININGCENTER

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1. BV RR-TRAININGCENTER (hierna: “RR-TRAININGCENTER”), met ondernemingsnummer 0785.948.834 en maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Schooldreef 124 ([email protected] of +32 (0)471735748), is een onderneming gespecialiseerd in advies en dienstverlening inzake honden zoals o.m. het organiseren en aanbieden, zowel online als fysiek, van trainingen, opleidingen, cursussen, webinars (live en on demand), gedragstherapie en begeleiding, groepslessen en privélessen en hondenoppas. Zij is ook een occasionele kweker van honden.

1.2. De algemene voorwaarden van de RR-TRAININGCENTER zijn van toepassing op alle online en offline inschrijvingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen RR-TRAININGCENTER en de klant, alsook de uitvoering ervan. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de samenwerking tussen RR-TRAININGCENTER en de klant en zijn bepalend voor de inhoud hiervan, alsmede voor de algehele rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen RR-TRAININGCENTER en de klant, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden, hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden van RR-TRAININGCENTER zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1.3. De klant zal kennis kunnen nemen van onderhavige algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst. Na kennisname en aanvaarding ervan, zullen deze algemene voorwaarden aan de klant tegenstelbaar zijn.

1.4. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5. RR-TRAININGCENTER behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende overeenkomsten op het ogenblik van de wijziging, blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gewijzigde algemene voorwaarden tijdens de duurtijd van de overeenkomst door de klant worden aanvaard.

1.6. De verwijzing naar honden in onderhavige algemene voorwaarden is niet limitatief en dient begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord; ook andere dieren en huisdieren dienen desgevallend naar analogie onder dit begrip verstaan te worden.

ARTIKEL 2 – OFFERTE, OVEREENKOMST EN MEERWERKEN

2.1. Alle offertes, (online) aanbiedingen en in het algemeen alle specificaties die door RR-TRAININGCENTER worden meegedeeld aan de klant, worden slechts ter inlichting gegeven zonder enige verbintenis in hoofde van RR-TRAININGCENTER.

2.2. RR-TRAININGCENTER ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. RR-TRAININGCENTER is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, (online) aanbiedingen, overeenkomsten, of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.3. Behoudens andersluidende bepaling, kennen offertes die door RR-TRAININGCENTER worden uitgeschreven een geldigheidsduur van 14 dagen. Indien de klant pas na het verstrijken van de geldingsduur intekent op de offerte, is RR-TRAININGCENTER niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten. In dat geval zal RR-TRAININGCENTER de op dat moment geldende prijzen en modaliteiten meedelen aan de klant. De klant heeft in dat geval de keuze om erop in te gaan of niet.

2.4. De klant erkent dat een bindende overeenkomst pas tot stand komt na schriftelijke bevestiging door RR-TRAININGCENTER.

2.5. Wijzigingen aan de overeenkomst tussen partijen op vraag van de klant zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding door RR-TRAININGCENTER.

2.6. Aan de overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van RR-TRAININGCENTER. Deze meerwerken worden aangerekend, behoudens in geval van afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1. Door het ondertekenen van de offerte, overeenkomst dan wel door bevestiging van diens online inschrijving verbindt de klant zich definitief.

3.2. Iedere persoon of onderneming die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien RR-TRAININGCENTER akkoord ging met de wijze van facturering.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE RECHTEN EN PLICHTEN VAN RR-TRAININGCENTER

4.1. RR-TRAININGCENTER zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van RR-TRAININGCENTER het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkende schriftelijke afspraken. Geringe wijzigingen door RR-TRAININGCENTER in de opdracht of inhoud van de diensten die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan. 

4.2. RR-TRAININGCENTER behoudt zich het recht voor om een bepaalde dienstverlening te weigeren wanneer zij van mening is dat de gezondheid of conditie van de hond niet optimaal is, bij gebreke aan positieve vooruitzichten of resultaten, dan wel wanneer de gewenste dienstverlening de hond niet ten goede zal komen.

4.3. Tenzij anders overeengekomen, behoudt RR-TRAININGCENTER de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen bij de uitvoering van de toevertrouwde opdracht.

4.4. RR-TRAININGCENTER is steeds gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming.

ARTIKEL 5 – ALGEMENE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT

5.1. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt door RR-TRAININGCENTER om de toevertrouwde opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft RR-TRAININGCENTER het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart RR-TRAININGCENTER voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.

5.2. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: identificatiegegevens van de klant en de hond, informatie betreffende de gezondheidstoestand van de hond, gekende allergieën of intoleranties, dieet, medicatiegebruik en in voorkomend geval de klachten waarmee de hond geconfronteerd wordt, alsmede de gewenste behandeling.

ARTIKEL 6 – ONLINE EN FYSIEKE LESSEN (TRAININGEN) EN/OF LIVE WEBINARS

6.1. Door RR-TRAININGCENTER worden verschillende soorten lessen (oftewel: trainingen) gegeven, dit zowel online (virtueel) als fysiek, privé als in groep. De fysieke lessen kunnen zowel plaatsvinden bij RR-TRAININGCENTER als een door RR-TRAININGCENTER gekozen andere locatie, als bij de klant thuis indien de klant dit wenst. Door RR-TRAININGCENTER worden ook live (informele) webinars georganiseerd.

6.2. Zo worden door RR-TRAININGCENTER o.m. volgende lessen gegeven:

 • Virtuele lessen: een virtuele les is aan te raden als de nood hoog is, de vragen van de klant heel theoretisch zijn of als de klant nog niet zo goed weet welk soort lessen hij prefereert te volgen. Deze les wordt geboekt via [email protected].
 • Privélessen: een eerste privéles wordt, behoudens anders overeengekomen, steeds ingeboekt voor 2 uur. Dit is mogelijk bij RR-TRAININGCENTER of thuis bij de klant. Vervoerskosten worden aangerekend indien de les plaatsvindt bij de klant thuis. Deze les wordt geboekt via [email protected].
 • Pré-puppylessen: pré-puppylessen zijn privélessen voor puppy’s. Een privéles wordt gegeven voor honden vanaf 8 weken. De eerste privépuppyles wordt, behoudens anders overeengekomen, steeds ingeboekt voor 2 uur. Idealiter wordt er een vervolgles geboekt op 11 en 13 weken. Deze drie lessen samen vormen het pré-puppypakket. Dit is mogelijk bij RR-TRAININGCENTER of thuis bij de klant. Vervoerskosten worden aangerekend indien de les plaatsvindt bij de klant thuis. Deze les wordt geboekt via [email protected].
 • On Tour lessen: zie tekst onder privélessen, maar aan een gereduceerd vervoerstarief. Deze les wordt geboekt via [email protected].
 • Groepslessen: groepslessen zijn mogelijk voor jonge honden vanaf 15 weken en alle andere honden van alle leeftijden. Aan de groepslessen deelnemen is mogelijk na het volgen van het pré-puppypakket of na een eerste intake privéles. Er zijn groepslessen voor honden tot 5 maanden en voor honden ouder dan 5 maanden. De eerste groepsles wordt geboekt via [email protected], zodat RR-TRAININGCENTER een welkome-mail kan versturen met de nodige informatie en instructies voor het volgen van een eerste les. Vervolgens kan de klant na de eerste les een plaats reserveren voor de groepslessen via de website van RR-TRAININGCENTER, www.rhodesian-ridgebacks.be.
 • Live webinars: de klant kan zich inschrijven voor een webinar van RR-TRAININGCENTER via de website van RR-TRAININGCENTER, www.rhodesian-ridgebacks.be.

6.3. Behoudens andersluidende overeenkomst of in geval van privélessen, aanvaardt de klant dat de lessen van RR-TRAININGCENTER ontwikkeld werden voor een ruimer publiek en aldus niet noodzakelijk toegespitst op de specifieke behoeften van de klant.

6.4. De lessen vinden plaats op de door RR-TRAININGCENTER vastgestelde data. Het organiseren en geven van lessen neemt de vorm aan van een inspanningsverbintenis, waarbij RR-TRAININGCENTER alle redelijke maatregelen tracht te nemen teneinde de lessen op de vooropgestelde data te laten plaatsvinden. In geval van onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden, zoals overmacht (o.m. ziekte, overlijden, bedrijfsstoornissen, technische problemen of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers), heeft RR-TRAININGCENTER het recht de inhoud of locatie te wijzigen, dan wel de les te verplaatsen.

RR-TRAININGCENTER behoudt zich derhalve het recht voor om een les te annuleren of de datum en locatie ervan te wijzigen voor de aanvang ervan zonder daarvoor de reden op te geven en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant. Ingeschreven klanten zullen hiervan worden geïnformeerd en het inschrijvingsbedrag, indien reeds betaald, zal door RR-TRAININGCENTER worden teruggestort naar de klant.

6.5. Om geldig te zijn, dienen inschrijvingen voor een les van RR-TRAININGCENTER ten allen tijde online of elektronisch te gebeuren op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 6.2. Telefonische inschrijvingen worden, tenzij mits uitdrukkelijke goedkeuring van RR-TRAININGCENTER, niet aanvaard. De online reservering voor een les is pas definitief na ontvangst van een bevestigingse-mail van RR-TRAININGCENTER. De lessen kunnen enkel worden gereserveerd in eigen naam.

6.6. De lessen worden steeds uiterlijk vóòr de aanvang ervan betaald door de klant.

6.7. Wanneer de klant een les heeft gevolgd, kan de klant het bedrag dat hij hiervoor heeft betaald, niet terugvorderen van RR-TRAININGCENTER.

6.8 De klant is als begeleider steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht, dit zowel op het terrein, in de lokalen van de kantine, als op verplaatsing. Zowel voor, tijdens als na de les.

6.9 RR-TRAININGCENTER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie verkregen door de klant tijdens de door haar georganiseerde lessen. Dit betekent dat RR-TRAININGCENTER niet aansprakelijk kan zijn voor het gebruik van deze informatie of voor de eventueel foutief verschafte informatie en het gebruik daarvan, alsook niet voor het foutief gebruik door de deelnemers of derden van daar verkregen informatie.

RR-TRAININGCENTER is bovendien niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies van goederen van de deelnemers, diefstal of andere misdrijven die zich hebben voorgedaan op de plaats waar een les wordt gegeven. Voor alle ongevallen is de klant zelf verantwoordelijk.

6.10. Op de lessen is het huishoudelijk reglement van RR-TRAININGCENTER, zoals opgenomen in artikel 7, van toepassing.

ARTIKEL 7 – HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR LESSEN (TRAININGEN)

7.1. Verplichtingen van de klanten

 • De minimumleeftijd van een klant voor het volgen van een les is 14 jaar.
 • De klant dient eigenaar te zijn van de hond, tenzij anders overeengekomen met RR-TRAININGCENTER.
 • De klant gaat respectvol om met zijn hond. Bij elke vorm van mishandeling op de hond kan de klant van het terrein gestuurd worden en/of kan RR TRAININGCENTER de les beëindigen.
 • De klant dient verplicht een familiale verzekering te hebben. Het is aangeraden dat de klant de familiale verzekering verwittigt dat hij hondeneigenaar is. Sommige verzekeringen vermelden dit in hun voorwaarden.

7.2. Gedragsregels:

 • Bij de inschrijving voor een eerste keer les te volgen, ontvangt de klant een e-mail van RR-TRAININGCENTER met instructies die nageleefd dienen te worden. De klant dient voor de eerste les oortjes mee te nemen en de GSM met het mobiele nummer dat in de online reservering werd opgegeven. Mits toestemming van de klant, wordt de klant toegevoegd met dit nummer in een WhatsApp-groep, waar door RR-TRAININGCENTER filmpjes en documentatie toegestuurd wordt zodat de klant goed geïnformeerd kan beginnen aan de lessen. Jongere honden die voor de eerste keer les zullen volgen, krijgen op maat gemaakte video’s. De klant kan hier ook vragen stellen.
 • Elke hond die deelneemt aan de les dient volledig ingeënt te zijn. De gebruikelijke jaarlijkse inentingen kunnen door RR-TRAININGCENTER te allen tijde gecontroleerd worden.
 • Elke hond dient zijn vaccinaties te hebben gekregen (hondenziekte, parvovirus, leptospyrosis, kennelhoest). Het bewijs hiervan dient te worden voorgelegd bij de aanvang van de les. De vaccinaties kunnen door RR-TRAININGCENTER te allen tijde gecontroleerd worden.
 • De klant brengt het volgende mee naar de les:
  • Sliplijnen met stop (jachtlijn) of een gewone riem met vaste halsband, halfslip met riem, zijn toegelaten;
  • Een lange lijn van min. 5 meter – max. 10 meter;
  • Een beloningszakje of heuptasje of trainingsvest is noodzakelijk;
  • Beloningen (voldoende klein groot, verschillende soorten)
  • Hondenpoepzakjes die biologische afbreekbaar zijn (minstens 3);
  • Gepaste kledij aan hebben voor de verschillende weersomstandigheden;
  • Gepast schoeisel om door het bos en het losse zand te wandelen, slippers zijn niet toegelaten;
  • Een klein doekje of dekentje (om plaatsje aan te leren).
 • De groepslessen vinden in principe steeds op zaterdag plaats en aanvankelijk van welke activiteit dat RR-TRAININGCENTER organiseert, kunnen de wekelijkse tijden veranderen. De klant ontvangt hieromtrent een e-mail.
 • Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de klanten met hun honden op het terrein toegelaten.
 • Op de terreinen en in de kantine van RR-TRAININGCENTER dienen de klanten hun honden steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.
 • Bij loslopende of niet aangelijnde honden is de klant steeds verantwoordelijk voor ongevallen en kan in geen geval de schade te wijten zijn aan RR-TRAININGCENTER.
 • De klant heeft te allen tijde minimum 3 hondenpoepzakjes bij om de behoefte van zijn hond te kunnen opruimen.
 • Iedere klant laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in de daarvoor voorziene vuilbak. Iedere klant zorgt voor voldoende poepzakjes, deze moeten biologische afbreekbare zijn of men gebruik de schop.
 • De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen. Indien er zich een ongeluk voordoet op of rond de terreinen, tijdens de les of in de kantine, is de klant steeds verplicht dit meteen op te ruimen. Ook op de plasweide dient de ontlasting zelf verwijderd te worden. Wanneer een hond zijn behoefte doet op het terrein, zal de klant een vergoeding van € 5,00 verschuldigd zijn aan RR-TRAININGCENTER.
 • De klant is minstens 15 minuten voor de aanvang van de les reeds aanwezig, zodat de klant de hond nog zijn behoefte kan laten doen.
 • Het terrein wordt altijd op een rustige en aangename manier betreden.
 • Indien de klant na de start van de les aankomt dient hij eerst toelating te vragen aan de instructeur van zijn groep om alsnog deel te mogen nemen aan de les. De instructeur behoudt zich het recht de toegang tot de les te weigeren.
 • Indien de klant vroegtijdig de les dient te verlaten, wordt de instructeur hier op voorhand van op de hoogte gebracht.
 • Tijdens de lessen mag er enkel individueel getraind worden mits akkoord van de instructeurs.
 • De klanten moeten tijdens de lessen steeds de richtlijnen van de instructeurs van RR-TRAININGCENTER volgen. De instructeur is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen. De instructeur heeft steeds de leiding op het terrein.
 • Het is aangeraden dat de klant het materiaal dat hij gebruikt in een rugzak steekt, zodat de klant een goede controle kan behouden over zijn hond.
 • Met honden die durven uitvallen, dient men op te letten en steeds goed de instructies van de instructeur van RR-TRAININGCENTER in acht te nemen. Indien de instructies niet worden gevolgd, kunnen deze honden uitgesloten worden van de groepsles. Er kan in dat geval worden geopteerd voor begeleiding door RR-TRAININGCENTER waarbij de klant en de hond apart worden genomen. Desgevallend is het raadzaam om een privéles te volgen voor duiding voor de klant in de begeleiding van zijn hond.
 • Tijdens of buiten de trainingsuren mag er niet individueel getraind worden op de toestellen. Enkel met toestemming van RR-TRAININGCENTER kan hiervan afgeweken worden.
 • Na de lessen worden alle eventuele gebruikte materialen van RR-TRAININGCENTER terug op hun plaats gezet.
 • Er is op het achterste van het terrein een ruimte voorzien waar de honden kunnen spelen, mits er eerst toelating gevraagd is aan en verkregen is van RR-TRAININGCENTER.
 • Kantine: Alle consumpties worden zelf afgehaald aan de toog en onmiddellijk betaald. Het leeggoed wordt terug gebracht naar de toog.
 • Er wordt niet gerookt op de terreinen die eigendom zijn van RR-TRAININGCENTER.
 • Foto’s en video’s maken door de klant is enkel toegelaten mits toestemming van RR-TRAININGCENTER.
 • Door RR-TRAININGCENTER kunnen er tijdens de lessen foto’s en video’s worden gemaakt om als demo te dienen of om op haar website te plaatsen. Indien er foto’s of video’s zullen worden gemaakt, zal dit vermeld worden bij aanvang van de lessen. De toestemming van de klant zal worden gevraagd overeenkomstig de heersende GDPR-regelgeving.
 • Buiten de lesdagen mag er geen gebruik worden gemaakt van de terreinen. Uitzonderlijk en in uitzonderlijke omstandigheden kan dit toch toegestaan worden door RR-TRAININGCENTER, na overleg en goedkeuring door RR-TRAININGCENTER, bijvoorbeeld om bepaalde oefeningen grondiger aan te leren en mits respect van de infrastructuur en het juiste gebruik van de terreinen en de plasweide van RR-TRAININGCENTER. Indien de klant in voormeld geval gebruik maakt van de terreinen van RR-TRAININGCENTER, valt dit nooit onder de aansprakelijkheid van RR-TRAININGCENTER.

7.3. Niet-toegelaten gedragingen

 • Tijdens de les en op het terrein is er geen discussie toegelaten. Eventuele geschillen worden na de les besproken.
 • Roken, drinken, dronkenschap en GSM-en (tenzij in noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de les.
 • RR-TRAININGCENTER heeft ten allen tijde het recht om personen de toegang tot het terrein en de kantine te weigeren.
 • Het is niet toegestaan om met een zieke hond op het terrein te komen. Dit in het belang van de zieke hond zelf, alsook voor de andere honden. Tevens dient de klant, in geval van een besmettelijke ziekte van zijn hond, dit te melden aan RR-TRAININGCENTER. Zo kan RR-TRAININGCENTER de nodige aandacht besteden aan eventuele besmetting op het terrein.
 • Loopse teven zijn tijdens de loopsheid niet toegelaten, maar de klant kan wel zonder de hond een les mee volgen, of een privéles met een loopse teef kan wel altijd.
 • Indien de instructeur van RR-TRAININGCENTER vaststelt dat de klant zijn hond mishandelt, behoudt de instructeur het recht de klant van het terrein te sturen. Brutaal gedrag van de klant tegenover de hond wordt door RR-TRAININGCENTER niet aanvaard. De instructeur kan daarbovenop besluiten om de klant definitief naar huis te sturen en te weigeren verdere lessen te geven aan deze klant.

7.4. Kinderen:

 • Kinderen zijn welkom op het terrein, indien zij zich respectvol gedragen en mits toestemming van RR-TRAININGCENTER. Zij staan steeds onder het gezag en toezicht van een ouder of een persoon die ouderlijk gezag heeft over de kinderen. Deze personen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen en eventuele veroorzaakte schade.
 • De kinderen letten op in de buurt van honden. Er wordt niet gelopen in de buurt van honden, dit voor de veiligheid van de kinderen zelf.
 • Er mag niet met ballen gespeeld worden, tenzij de kinderen worden bijgestaan door een volwassene.
 • De kinderen mogen niet op de toestellen of tijdens de lessen op de terreinen spelen.
 • De kinderen mogen niet op de parking tussen de voertuigen spelen, dit om de honden die in de voertuigen zijn niet op te jagen.
 • Kinderen zijn niet toegelaten achter de toog.

ARTIKEL 8 – INTERN TRAJECT, DAGOPVANG OF VAKANTIEOPVANG

8.1. Door RR-TRAININGCENTER worden naast lessen, o.m. ook volgende diensten aangeboden: intern traject, dagopvang of vakantieopvang.

8.2. Het zorg dragen door RR-TRAININGCENTER voor de hond van de klant tijdens het intern traject, de dagopvang of de vakantieopvang neemt de vorm aan van een inspanningsverbintenis in hoofde van RR-TRAININGCENTER.

8.3. De klant dient voor de aanvang van het intern traject, de dagopvang of de vakantieopvang online een intakeformulier in te vullen. De link voor het invullen van dit formulier wordt door RR-TRAININGCENTER aan de klant bezorgd, samen met een telefoonnummer waarop de klant gecontacteerd zal kunnen worden met updates inzake de hond.

8.4. De klant neemt voor het intern traject, de dagopvang of de vakantieopvang het volgende mee voor de hond: een leiband, het Europees inentingsformulier (standaardentingen, kennelhoes entingen, indien niet woonachtig in België bijv. ook de geldige rabiës vaccinatie); een dekentje, voer en eventuele medicatie.

8.5. Honden van klanten kunnen in de dagopvang van RR-TRAININGCENTER terecht, indien er plaatsen beschikbaar zijn, en dit vanaf 15 weken om te socialiseren met andere honden.

8.6. Honden van klanten kunnen tijdens de vakantie van klanten of andere onbeschikbaarheden in de vakantieopvang van RR-TRAININGCENTER terecht, indien er plaatsen beschikbaar zijn, en dit vanaf 15 weken.

8.7. Een intern traject bij RR-TRAININGCENTER is een bootcamp voor de hond van de klant, bijvoorbeeld voor honden met een gedragsprobleem. De hond dient minimum 15 weken oud te zijn. Tijdens deze bootcamp wordt er gewerkt aan de werkpunten van de hond. RR-TRAININGCENTER houdt de klant regelmatig op de hoogte van de toestand van de hond tijdens het intern traject.

De klant erkent hierbij dat het oplossen van een gedragsprobleem van zijn hond afhankelijk is van factoren waarover RR-TRAININGCENTER geen invloed heeft zoals onder meer de leeftijd van de hond, de algehele condities, de gezondheidstoestand en de ernst van de complicaties of klachten.

De klant erkent dat het doorlopen van het volledig intern traject noodzakelijk is voor het bekomen van een positief resultaat en kan, gelet op de inspanningsverbintenis van RR-TRAININGCENTER geen aanspraken opzichtens RR-TRAININGCENTER doen gelden voor wat betreft de verbetering van gedragsproblemen.

Na een initiële periode van ongeveer 21 dagen wordt de hond terug opgehaald door de klant. Er wordt een ophaalmoment afgesproken. Tijdens dit ophaalmoment worden door RR-TRAININGCENTER tijdens een les de aangeleerde gedragingen die de hond inmiddels beheerst, aangeleerd aan de klant, zodat de klant thuis aan de slag kan met verder oefenen. Er wordt meteen ook een opvolgles ingepland voor binnen ongeveer 2 weken. Er wordt vervolgens een tweede opvolgles ingepland binnen ongeveer 4 weken na de eerste opvolgles, waarna het intern traject als beëindigd zal worden beschouwd. De in deze alinea vermelde termijnen dienen als indicatief te worden beschouwd. Na de uitvoering van deze termijnen zal het intern traject beschouwd worden als beëindigd.

ARTIKEL 9 – ONLINE ON DEMAND CURSUSSEN

9.1. RR-TRAININGCENTER verkoopt online on demand cursussen, zoals bijvoorbeeld “Puppystart” via haar website www.puppystart.be.

9.2. De aangekochte online on demand cursussen kunnen na volledige betaling van het gebruiksrecht worden bekeken via het account van de klant tot 1 jaar. De klant bepaalt gedurende deze periode zelf wanneer en hoe vaak hij de cursussen raadpleegt.

9.3. De klant om de cursussen te kunnen bekijken, een account aanmaken volgens de daartoe aangegeven wijze. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de gegevens dewelke hij verstrekt voor het aanmaken van het account voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die de klant tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van RR-TRAININGCENTER.

9.4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde de gebruikersnaam en het wachtwoord. RR-TRAININGCENTER mag ervan uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt.

9.5. Het gebruiksrecht van de klant is voor persoonlijk gebruik. De klant mag zijn inloggegevens niet aan derden verstrekken. Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dit per kerende aan melden.

9.6. RR-TRAININGCENTER behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van haar website.

9.7. RR-TRAININGCENTER is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daardoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant, de inhoud en het functioneren van haar website te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is (bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerken of updates aan de website).

9.8. Het is de klant niet toegestaan om content, dewelke raadpleegbaar is via het account van de klant, publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen deze content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Het opnemen van de cursussen (audio/video) en/of verveelvoudiging van de cursussen is tevens verboden.

9.9. RR-TRAININGCENTER heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de klant de toegang tot zijn account te ontzeggen en/of het account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de klant zich op generlei wijze houdt aan onderhavige algemene voorwaarden. In elk geval zal RR-TRAININGCENTER de toegang tot een cursus pas verschaffen bij tijdige betaling van haar factuur.

9.10. Daar de on demand cursussen geruime tijd raadpleegbaar zijn, is het altijd mogelijk dat bij het bekijken ervan bepaalde informatie achterhaald is en dus niet meer adequaat is.

9.11. RR-TRAININGCENTER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden, gebreken in de informatie, of foutieve informatie verstrekt via de on demand cursussen. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via de on demand cursussen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van diegene die de cursus volgt. RR-TRAININGCENTER kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van haar cursussen.

9.12. De aankoop van een online on demand cursus impliceert in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud ervan. De aankoop betreft slechts een niet-exclusief in tijd beperkt gebruiksrecht, waarbij de cursussen enkel voor persoonlijk gebruik mogen worden benut en niet mogen worden verspreid door de klant.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE RECHTEN

10.1. Alle informatie, inclusief knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, logo’s, ideeën en procestechnieken ontwikkeld door RR-TRAININGCENTER die tijdens online of fysieke lessen, trainingen, opleidingen, seminaries, infosessies, webinars, cursussen, etc. (niet-limitatief) worden aangewend of op de website raadpleegbaar zijn, blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van RR-TRAININGCENTER zonder dat hierbij enig intellectueel eigendomsrecht (incl. auteursrecht en reproductierecht) wordt toegekend aan de klant.

10.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RR-TRAININGCENTER gegevens uit en/of gedeelten van het verstrekte lesmateriaal/de verstrekte informatie door te geven aan derden, te publiceren, te verspreiden of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.

10.3. De URL’s van de webportalen die toegang bieden tot online opleidingen en/of videomateriaal mogen onder geen beding doorgegeven worden aan derden.

10.4. De klant is enkel gerechtigd tot het aanwenden van de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, ideeën of procestechnieken voor persoonlijk gebruik met het oog op het voorzien in begeleiding en/of behandeling van honden. Het recht op persoonlijk gebruik geldt daarnaast niet voor wat betreft de handelsmerken van RR-TRAININGCENTER met inbegrip van de merknaam en het logo, dewelke uitsluitend door RR-TRAININGCENTER geëxploiteerd mogen worden.

10.5. Het is de klant niet toegestaan de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, ideeën of procestechnieken dewelke tot de uitsluitende intellectuele eigendom van RR-TRAININGCENTER behoren te imiteren, te wijzigen of te modificeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van RR-TRAININGCENTER.

ARTIKEL 11 – PRIJZEN EN BETALINGEN

11.1. De vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (21%).

11.2. RR-TRAININGCENTER is gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de overeenkomst voor verplaatsingskosten, m.n. een kilometervergoeding van € 0,86 per kilometer.

11.3. De kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst wordt vervat in de facturatie van RR-TRAININGCENTER en wordt door RR-TRAININGCENTER in rekening gebracht bij de klant.

11.4. Vanaf het ogenblik dat de offerte of overeenkomst wordt goedgekeurd/ontstaat of de klant de inschrijving bevestigt, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant.

11.5. De producten en diensten zijn contant betaalbaar door middel van de daartoe opengestelde betalingsmethoden, waaronder steeds ten minste één elektronische betaalmethode. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van RR-TRAININGCENTER.

11.6. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook, tenzij er op de factuur een hiervan verschillende vervaldag wordt vermeld. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aan een intrestvoet van 10 %, alsmede een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van RR-TRAININGCENTER voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.

11.7. Onverminderd artikel 11.6. dienen facturen voor de online of fysieke lessen/webinars/cursussen volledig betaald te zijn bij aanvang van de desbetreffende training of opleiding, bij gebreke waaraan RR-TRAININGCENTER zich het recht voorbehoud om de deelname van de klant te ontzeggen tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief schadevergoeding en interesten.

11.8. RR-TRAININGCENTER behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst mits eenvoudige kennisgeving, doch zonder vereiste tot ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

11.9. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan RR-TRAININGCENTER en dit op schriftelijke wijze (brief, mail of aangetekende zending). Bij gebreke aan tijdig protest of deelbetaling zonder voorbehoud, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de inhoud van de factuur.

11.10. RR-TRAININGCENTER behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens RR-TRAININGCENTER.

ARTIKEL 12 – HERROEPINGSRECHT

12.1. Onderhavig artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand afgesloten door particuliere klanten (consument – B2C, in de zin van artikel art. I.1, 2° WER) buiten de lokalen van RR-TRAININGCENTER om (o.m. online inschrijvingen voor lessen/webinars en de aankoop van online on demand cursussen via de website van RR-TRAININGCENTER). Dit artikel is niet van toepassing op ondernemingen in de zin van artikel art. I.1, 1° WER.

12.2. De klant beschikt in principe over een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf het afsluiten van een overeenkomst op afstand en dit zonder opgave van redenen. De klant oefent diens herroepingsrecht geldig uit door binnen deze termijn RR-TRAININGCENTER schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn beslissing hiertoe.

12.3. Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten door particuliere klanten buiten de lokalen van RR-TRAININGCENTER om m.b.t.:

 • Online of fysieke lessen of webinars:
  • Privélessen vallen in elk geval onder de uitzondering van artikel VI.53, 3° WER.
  • Online of fysieke lessen of webinars vallen onder de uitzondering van artikel VI.47, 12° WER, waarin wordt bepaald dat de consument niet over een herroepingsrecht beschikt voor overeenkomsten die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

De inschrijving/reservering voor een plaats voor een les/webinar impliceert immers dat er een capaciteit wordt gereserveerd waarvoor RR-TRAININGCENTER bij de uitoefening van een herroepingsrecht mogelijk geen bestemming meer kan vinden (Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, overweging 49, in fine).

 • Intern traject, dagopvang of vakantieopvang:
  • Interne trajecten, dagopvang of vakantieopvang vallen onder de uitzondering van artikel VI.47, 12° WER, waarin wordt bepaald dat de consument niet over een herroepingsrecht beschikt voor overeenkomsten die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

De inschrijving/reservering voor een plaats voor een intern traject, dagopvang of vakantieopvang impliceert immers dat er een capaciteit wordt gereserveerd waarvoor RR-TRAININGCENTER bij de uitoefening van een herroepingsrecht mogelijk geen bestemming meer kan vinden (Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, overweging 49, in fine).

 • Online on demand cursussen:
  • Bij de aankoop van een online on demand cursus, heeft de overeenkomst tussen RR-TRAININGCENTER en de klant betrekking op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd overeenkomstig artikel VI.53, 13° WER. De klant verliest zijn herroepingsrecht van zodra de uitvoering (openen van cursus) is begonnen. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk en voorafgaand dat hij daartoe zijn toestemming heeft gegeven en erkent dat door het starten van de uitvoering hij zijn herroepingsrecht verliest.
 • Dienstenovereenkomst in het algemeen:
  • In elk geval verliest de klant zijn herroepingsrecht van zodra de gehele overeenkomst is uitgevoerd door RR-TRAININGCENTER. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk en voorafgaand dat hij daartoe toestemming heeft gegeven en erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra RR-TRAININGCENTER de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

12.4. In geval van herroeping van de overeenkomst op het ogenblik dat de dienstverlening van RR-TRAININGCENTER reeds een aanvang heeft genomen, is RR-TRAININGCENTER gerechtigd op een vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte en de reeds gemaakte kosten.

12.5. De door de klant betaalde bedragen worden bij een tijdig en geldig beroep op het herroepingsrecht binnen de 14 dagen na ontvangst van het verzoek teruggestort. Eventuele reeds gepresteerde diensten of kosten worden op basis van artikel 12.4. afgehouden van het terug te betalen bedrag.

ARTIKEL  13 – GEBREKEN EN AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De klant heeft de verplichting om via een met reden omkleed schrijven (brief, mail of aangetekende zending) tekortkomingen met betrekking tot de geleverde diensten te melden aan RR-TRAININGCENTER en dit binnen de 2 nadat de diensten zijn geleverd. Bij gebreken of tekortkomingen die tijdig werden gemeld en waarvan RR-TRAININGCENTER meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 14 dagen om hieraan tegemoet te komen, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.).

13.2. Gebreken in de uitvoering of niet conformiteit van de dienstverlening, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van het uitvoeren van de toevertrouwde opdracht en waarvan de klant wordt geacht kennis genomen te hebben, worden gedekt door de aanvaarding van de dienstverlening en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door RR-TRAININGCENTER, onverminderd of deze voortvloeien uit handelingen of omissies in hoofde van RR-TRAININGCENTER. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden.

13.3. RR TRAININGCENTER kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fout, haar zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers, fraude of bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.

Bovendien:

 • Gebreken, gevoeligheden, afwijkingen of schade dewelke intrinsiek aanwezig waren bij de hond, dan wel voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie, verouderde informatie of uitdrukkelijke instructies door de klant, kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van RR-TRAININGCENTER.
 • RR-TRAININGCENTER neemt geen verbintenissen op voor wat betreft het te bereiken resultaat. Zij kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen het verwachte of gewenste resultaat.
 • In geval de klant aanvang of voortzetting van de diensten verzoekt ondanks ongeschikte medische parameters of gebrek aan positieve vooruitzichten/resultaten bij de hond, vindt de uitvoering hiervan steeds plaats op uitsluitende verantwoordelijke van de klant.

13.4. In het geval van aansprakelijkheid in hoofde van RR-TRAININGCENTER, blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade. In dat geval is de schadevergoeding voor de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de dienstverlening dat reeds door de klant werd betaald, met een maximum van € 500,00. RR-TRAININGCENTER is in geen geval aansprakelijk voor vermogensschade, letselschade, morele schade, indirecte schade, onvoorzienbare schade of gevolgschade.

13.5. De klant vrijwaart RR-TRAININGCENTER in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst schade (beweren) geleden (te) hebben.

13.6. De klant erkent en aanvaardt dat RR-TRAININGCENTER de excepties en exoneraties, die een fabrikant of onderaannemer ten aanzien van RR-TRAININGCENTER kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

13.7. Op straffe van verval van recht, dient iedere vordering van de klant tot schadevergoeding te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

14.1. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van RR-TRAININGCENTER die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals o.m., maar niet beperkt tot: pandemie, langdurige ziekte, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, het niet tijdig opleveren van werken door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden waarvan RR-TRAININGCENTER afhankelijk is, extreme weersomstandigheden, brand, faillissement leverancier, het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, technische storting, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog.

14.2 In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van RR-TRAININGCENTER onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van RR-TRAININGCENTER.

14.3. Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan 3 maanden, niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel RR-TRAININGCENTER als de klant het recht om de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is wel gehouden tot het vergoeden van alle door RR-TRAININGCENTER tot op dat ogenblik geleverde diensten.

14.4. In geval de overeenkomst bestaat uit het voorzien van online of fysieke lessen/webinars, heeft RR-TRAININGCENTER het recht de datum, inhoud of locatie te wijzigen, en dit ongeacht de duurtijd van de overmachtssituatie (uitzondering op artikel 14.3).

ARTIKEL 15  – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

15.1. Beëindiging van de overeenkomst – Beëindigingsvergoeding

15.1.1. Lessen/webinars

De klant heeft het recht een inschrijving/reservatie voor een les/webinar vroegtijdig te annuleren. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.

 • Indien de klant tot het annuleren van een inschrijving/reservatie van een les/webinar overgaat vóór de 24.00 uur voor de aanvang van de les, is de klant geen inschrijfgeld verschuldigd en zullen, indien er reeds werd betaald voor de les, deze gelden worden teruggestort naar de klant.
 • Indien de klant tot het annuleren van een inschrijving/reservatie van een les/webinar overgaat binnen de 24.00 uur voor de aanvang van de les en de aanvang van de les, is het gehele inschrijfgeld verschuldigd door de klant als beëindigingsvergoeding. De klant aanvaardt dat dit een redelijke vergoeding is voor het annuleringsrecht dat haar wordt toegekend.
 • Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik dat een les/webinar doorgang vindt (“no show”), is het gehele inschrijfgeld verschuldigd door de klant als beëindigingsvergoeding. De klant aanvaardt dat dit een redelijke vergoeding is voor het annuleringsrecht dat haar wordt toegekend.
 • Indien de klant aanwezig is op het ogenblik is dat een les/webinar doorgang vindt en/of hieraan deelneemt, maar vroegtijdig doorgaat, is het gehele inschrijfgeld verschuldigd door de klant als beëindigingsvergoeding. De klant aanvaardt dat dit een redelijke vergoeding is voor het annuleringsrecht dat haar wordt toegekend.

15.1.2. Intern traject, dagopvang of vakantieopvang

De klant heeft het recht een intern traject, dagopvang of vakantieopvang vroegtijdig te annuleren.

In dergelijk geval heeft RR-TRAININGCENTER het recht op vergoeding van de reeds geleverde diensten, alsmede op een vergoeding voor de gederfde winst, forfaitair begroot op 30 % van de afgesproken prijs voor de diensten. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van RR-TRAININGCENTER om betaling te vorderen van een aantoonbaar hogere werkelijke geleden schade onverlet. De klant aanvaardt dat dit een redelijke vergoeding is voor het annuleringsrecht dat haar wordt toegekend.

15.1.3. Online on demand cursussen

Bij de aankoop van een online on demand cursus, is de klant het aankoopbedrag aan RR-TRAININGCENTER verschuldigd. De aankoop kan niet worden geannuleerd van zodra de klant toegang heeft tot zijn account en dus over de cursus beschikt.

15.2. Uitdrukkelijk ontbindend beding

15.2.1. Klant

De klant kan de overeenkomst met RR-TRAININGCENTER met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding noch inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door RR-TRAININGCENTER.

15.2.2. RR-TRAININGCENTER

RR-TRAININGCENTER kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding noch inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van 1) een ernstige contractuele wanprestatie door de klant, waarbij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat zowel de niet-betaling van een voorschot en/of de facturen van RR-TRAININGCENTER, als het niet tijdig verschaffen van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht en het niet-naleven van onderhavige algemene voorwaarden een ernstige contractuele wanprestatie inhoudt, 2) fraude, verduistering, slechtmaking van RR-TRAININGCENTER door de klant, of 3) faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit van de klant, zonder dat de klant gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling. Het recht van RR-TRAININGCENTER om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aangeleverde materialen onverlet.

ARTIKEL 16  – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

16.1. RR-TRAININGCENTER erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.

16.2. De door RR-TRAININGCENTER verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht, dan wel wanneer een gerechtvaardigd belang voorhanden is, bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is bij RR-TRAININGCENTER -LIES als gevolg van het plaatsen van een opdracht. RR-TRAININGCENTER erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant.

16.3. RR-TRAININGCENTER garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. RR-TRAININGCENTER verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, boekhoudkundige doeleinden en wettelijke verplichtingen. RR-TRAININGCENTER ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

Door beroep te doen op RR-TRAININGCENTER aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. RR-TRAININGCENTER maakt gebruik van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van RR-TRAININGCENTER persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal RR-TRAININGCENTER geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

16.4. RR-TRAININGCENTER verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.

16.5. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door RR-TRAININGCENTER verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan RR-TRAININGCENTER ([email protected] of 2400 Mol, Schooldreef 124).

16.6. De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien RR-TRAININGCENTER de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.

16.7. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij RR-TRAININGCENTER ([email protected] of +32 (0)471735748). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren of de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

ARTIKEL 17 – GEEN ONEVENWICHTIGHEID TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN – RISICOVERDELING VERDISCONTEERD IN DE PRIJS

17.1. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van partijen inhouden. Deze algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg.

17.2. De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling tussen partijen werd verdisconteerd in de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 18 – NIETIGHEID

18.1. Elk artikel van onderhavige algemene voorwaarden dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich meebrengen. De overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare bepaling bewerkstelligde.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

19.1. De overeenkomst tussen partijen en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

19.2. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van RR-TRAININGCENTER is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en RR-TRAININGCENTER die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.

‘In geval de klant een consument is en de factuur op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze rente is verschuldigd vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd overeenkomstig artikel XIX.2 WER. Daarenboven zal de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van: 

 1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

 2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

 3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. ‘